Szkolenie z czasu pracy kierowcy

Przepisy prawa regulujące zasady pracy kierowców precyzyjnie określają czas, jaki powinien spędzić kierowca prowadzący pojazd ciężarowy, oraz obowiązkowe przerwy pomiędzy odcinkami jazdy. Narzucone przepisy są ściśle kontrolowane poprzez montowanie tachografów oraz ich odczytywanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących przedsiębiorstwo transportowe oraz kierowców zawodowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi czasu jazdy, przerw w jeździe, odpoczynków, czasu pracy, obowiązków wynikających z użytkowania tachografu, prowadzenia wewnętrznej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.

Program  2 godzinnego szkolenia z czasu pracy:

   • Akty prawne i wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy regulujące czas pracy kierowców.

   • Przedmiot regulacji i zakres stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006.

   • Różnice między rozporządzeniem 561/2006 a rozporządzeniem Rady (EWG) 3820/85.

   • Systemy i rozkłady czasu pracy wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców.

   • Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych.

   • Pojęcie dyżuru i zasady rozliczania dyżuru.

   • Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy.

   • Obowiązki pracodawcy i kierowcy w świetle przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.

   • Podróże służbowe i diety.

   • Cele wdrożenia systemu tachografów cyfrowych w Polsce.

   • Podstawy prawne funkcjonowania tachografów cyfrowych w Polsce.

   • Budowa i zasady działania tachografów cyfrowych i kart do tachografów.

   • Obowiązki użytkowników kart do tachografów.

   • Pobieranie i archiwizacja danych z tachografu cyfrowego.

   • Skoordynowany czas uniwersalny UTC.

   • Obsługa menu tachografów cyfrowych.

   • Wykonywanie wydruków i ich interpretacja.

  Wytyczne dla kierowców mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie jazdy, bowiem zbyt długie prowadzenie pojazdu oznacza dekoncentrację związaną ze zmęczeniem, a także większe ryzyko wypadków.

  KONTAKT – kliknij