Kurs kat. B

 

kat. „B”   Uprawnia do kierowania: 

    1. a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

    1. b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

    1. c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

    1. d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii B za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Kurs podstawowy: obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych, które trwają około 2 tygodni.. Kurs podstawowy obejmuje 4 godziny szkolenia z pierwszej pomocy. Druga część praktyczna szkolenia trwa około 3 tygodni.

Kurs przyspieszony – jest przeznaczony dla osób, którym zależy na szybkiej realizacji kursu.
Zajęcia praktyczne trwają około 2 tygodnie. W takim przypadku kurs prawo jazdy B jest realizowany tak, by instruktor w 100% mógł dopasować terminy jazdy do potrzeb kursanta.

CENNIK – sprawdź
KONTAKT – kliknij