Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej może przystąpić osoba która:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   1. Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:
    a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.
    b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r.
    Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

   1. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
    130 godz. zajęć teoretycznych
    8 godz. zajęć w ruchu drogowym
    2godz. zajęć w warunkach specjalnych

   1. Egzaminowanie.
    Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej zdaje się egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę w Wojewódzkim Ośrodku Egzaminowania w Lublinie w formie pisemnej.
    Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
    a) test podstawowy 20 pytań
    b) test specjalistyczny 10 pytań

  Kurs kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej

    1. Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
     32,5 godz. zajęć teoretycznych
     2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym

    1. Test kwalifikacyjny zawiera 10 pytań z części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej kierowców. Czas trwania testu = 15 min.

   Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.”

   CENNIK  –  sprawdź
   KONTAKT – kliknij